این گروه پس از بازدید محل پروژه و تایید نهایی کارفرما اقدام به طراحی نیم طبقه مورد نظر کارفرما از فاصله ستونها به ابعاد 3*3 تا 12*12 با تحمل بار گسترده 300 تا 3000 کیلوگرم بر متر مربع را می نماید.