این گروه آمادگی خدمات مشاوره جهت طراحی نیم طبقه ای ایده آل در ابعاد مختلف ( تعداد طبقات) ، با توجه به نوع تولید و ارتفاع سازه و ... ارائه می نماید.