پروژه اجرا شده

ردیف

نام شرکت یا پروژه

سال اجرا

مساحت ( مترمربع)

نوع کف

تعداد طبقات

تحمل بار

ارتفاع

۱ سن ایچ ۱۳۸۹ ۲۴۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۲۰۰
۲ جهان بایگان ۱۳۹۰ ۴۰۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۵۰۰
۳ نوشین ۱ ۱۳۹۰ ۳۵۰ کارتن متال ۱ ۱۰۰۰ ۴۰۰
۴ نمک گلها ۱ ۱۳۹۰ ۶۹۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۲۰
۵ نمک گلها ۲ ۱۳۹۰ ۲۱۶ کارتن متال ۱ ۴۰۰ ۳۵۰
۶ نمک گلها ۳ ۱۳۹۰ ۱۲۰ کارتن متال ۱ ۶۰۰ ۳۵۰
۷ هود سهند ۱ ۱۳۹۰ ۶۰۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۰۰
۸ هود سهند ۲ ۱۳۹۰ ۳۰۰ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۳۰۰
۹ هود سهند ۳ ۱۳۹۰ ۱۱۰۰ کارتن متال ۳ ۵۰۰ ۳۰۰
۱۰ پلاس موژن ۱ ۱۳۹۱ ۴۶۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۴۴۰
۱۱ کاغذ یزد ۱۳۹۱ ۶۵۵ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۴۰۰
۱۲ دکتر عبیدی ۱۳۹۱ ۷۳ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۰۰
۱۳ هود سهند ۴ ۱۳۹۲ ۳۴۴ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۳۵۰
۱۴ مستر بچ ۱۳۹۲ ۱۸۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۰۰
۱۵ ذوب و روی زنجان ۱۳۹۲ ۳۰۰ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۳۰۰
۱۶ انبار پاناسونیک ۱۳۹۲ ۲۱۶ کارتن متال ۱ ۱۰۰۰ ۴۵۰
۱۷ شمس مهدی ۱ ۱۳۹۲ ۹۰۰ کارتن متال ۱ ۱۰۰۰ ۴۵۰
۱۸ گیلارانکو ۱۳۹۲ ۸۸ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۰۰
۱۹ کامبیز ۱ ۱۳۹۲ ۱۵۰ کارتن متال ۱ ۴۰۰ ۳۵۰
۲۰ کامبیز ۲ ۱۳۹۲ ۳۰۰ کارتن متال ۱ ۴۰۰ ۳۵۰
۲۱ ایتوک زاگرس ۱ ۱۳۹۲ ۳۰۰ کارتن متال ۱ ۳۰۰ ۳۸۰
۲۲ ایتوک زاگرس ۲ ۱۳۹۲ ۱۵۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۸۰
۲۳ ایتوک زاگرس ۳ ۱۳۹۲ ۱۰۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۸۰
۲۴ کاندید ۱۳۹۲ ۳۴۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۵۰
۲۵ نوشین ۲ ۱۳۹۳ ۱۴۲ کارتن متال ۱ ۲۵۰ ۳۳۰
۲۶ پلاس موژن ۲ ۱۳۹۳ ۴۶۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۴۴۰
۲۷ پلاس موژن ۳ ۱۳۹۳ ۴۶۰ کارتن متال ۱ ۷۰۰ ۴۴۰
۲۸ ایتوک زاگرس ۳ ۱۳۹۳ ۳۵۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۳۰*۲
۲۹ شعاع نور ۱۳۹۳ ۲۴۰ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۴۰۰
۳۰ کیمیا گران بهزیست ۱۳۹۳ ۱۶۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۰۰
۳۱ فراز گستر پرهام ۱۳۹۳ ۱۸۰ ۲ ۵۰۰ ۳۰۰
۳۲ آدونیس ۱۳۹۳ ۳۶۰ کارتن متال ۱ ۳۰۰ ۳۵۰
۳۳ ال جی ۱۳۹۳ ۱۲۱ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۲۵۰
۳۴ دیجی کالا ۱ ۱۳۹۳ ۳۲۳ کارتن متال ۲ ۱۰۰۰ ۳۰۰*۲
۳۵ نوشین ۳ ۱۳۹۳ ۲۲۰ کارتن متال ۱ ۲۵۰۰ ۳۰۰
۳۶ آسان موتور ۱۳۹۴ ۳۳۶ بتن ۱ ۸۰۰ ۴۰۰
۳۷ دیجی کالا ۲ ۱۳۹۴ ۳۴۷ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۳۰۰*۲
۳۸ دیجی کالا ۳ ۱۳۹۴ ۳۴۷ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۰۰
۳۹ دیجی کالا ۴ ۱۳۹۴ ۱۹۲۰ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۳۰۰*۲
۴۰ شامپو بس ۱۳۹۴ ۱۲۶ کارتن متال ۱ ۱۰۰۰ ۲۰۰
۴۱ لیمیکس ۱ ۱۳۹۴ ۸۵۰ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۳۰۰
۴۲ لیمیکس ۲ ۱۳۹۴ ۵۲۸ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۴۰۰
۴۳ لیمیکس ۳ ۱۳۹۴ ۴۰۰ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۴۰۰-۲۰۰
۴۴ لیمیکس ۴ ۱۳۹۴ ۸۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۴۰۰
۴۵ ایتوک زاگرس ۴ ۱۳۹۴ ۱۶۸ کارتن متال ۱ ۴۰۰۰۰ ۵۰۰
۴۶ گلگون ۱۳۹۴ ۵۰ کارتن متال ۱ ۵۰۰ ۳۰۰
۴۷ شعاع نور ۲ ۱۳۹۴ ۴۰۰ کارتن متال ۲ ۵۰۰ ۴۰۰*۲