گالری الین

IMG_0115
IMG_0164
IMG_0199
IMG_0242
IMG_0250
IMG_0251
IMG_1110
IMG_1123
IMG_1134
IMG_1156
IMG_1223
IMG_1277
IMG_1290
IMG_1555
IMG_1485
IMG_1508
IMG_1514
IMG_1527
IMG_1543
IMG_1583
IMG_1613
IMG_1624
IMG_1631 - Copy
IMG_1632
IMG_0195
IMG_0199
IMG_0209
IMG_0250
IMG_1110
IMG_1123
IMG_1124
IMG_1274
IMG_1295
IMG_1301
IMG_1486
IMG_1498
IMG_1508
IMG_1529
IMG_1532
IMG_1596

425302565_145398
429724719_185955
430429886_8457
430502257_8300

430503057_8565
SBT_photography.08
SBT_photography.010
SBT_photography

SBT_photography01
SBT_photography05
SBT_photography09
SBT_photogrphy

نیم طبقه پیش ساخته –نیم طبقه فلزی پیش ساخته –نیم طبقه مزنین-سازه فلزی پیش ساخته –سقف مزنین –نیم طبقه فلزی نیم طبقه فلزی پیش ساخته
photo_2018-12-15_10-24-54
photo_2018-12-15_10-24-58
photo_2018-12-15_10-25-02

photo_2018-12-15_10-25-05
photo_2018-12-15_10-25-08
photo_2018-12-15_10-25-12