آبان ۱۰, ۱۳۹۵
شرکت در نمایشگاه بین المللی در حوزه سازه فلزی پیش ساخته ، نیم طبقه مزنین و سقف مزنین

سازه فلزی پیش ساخته ،نیم طبقه مزنین ،سقف مزنین

سازه فلزی پیش ساخته ،نیم طبقه مزنین ،سقف مزنین در نمایشگاه بین المللی با توجه به گزارش محیطی الین ، در نمایشگاه بین اللملی تهران که […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۵
سقف مزنین–نیم طبقه فلزی – نیم طبقه پیش ساخته –سازه فلزی پیش ساخته– نیم طبقه مزنین – نیم طبقه فلزی پیش ساخته

کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین

کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین با نام سقف مزنین و نیم طبقه مزنین کارگاه سازه فلزی پیش ساخته الین در سال ۱۳۹۰ در اطرا تهران […]